2013-2014 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2013-2014 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi M. Faraday'ın elektroliz deneylerinden elde ettiği sonuçlardan biri ğgğj!ğjl? A) Elektrik taneciklerden oluşur. B) Elektrik yükleri manyetik alanda sapar. C) Elektrik yükü miktarı arttıkça elde edilen maddenin kütlesi artar. D) Elektrik yükleri, maddenin yapısındaki tanecikler tarafından taşınır.

Soru 2
Elektrik yüklü katot Işınlarına ne ad verilir? A) Elektron C) Nötron B) Proton D) Atom

Soru 3
Aşağıdaki Işınlardan hangisi, elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi bölümünde yer alır? A) X Işınları B) Gama Işınları C) Radyo dalgaları D) Görunur bölge Işınları

Soru 4
N. Bohr'un hidrojen atomu modelinde elektron, en düşük enerji düzeyinde bulunma eğilimindedir. Bu enerji düzeyine ne ad verilir? A) Sürekli spektrum B) Çizgi spektrumu C) Uyarılmış hâl D) Temel hâl

Soru 5
Kuantum modeline göre elektronun, atomda bulunma Olasılığının en yüksek olduğu bölgelere ne ad verilir? A) Yörünge C) Katman B) Orbital D) Kuantum

Soru 6
Hidrojen atomunda yüksek enerji düzeylerinden I. enerji düzeyine elektron geçişleri şekilde oklarla gösterilmiştir: Enerji düzeyi nz4 nzl Bu elektron geçişleri aşağıdaki hangi seriyi oluşturur? A) Lyman B) Balmer C) Paschen D) Brackett

Soru 7
Bir orbitale ait aşağıdaki bilgiler veriliyor: ”¢ Baş kuantum sayısı 2'dir. ”¢ Açışal kuantum sayısı l'dir. Bu orbitalle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En fazla 2 elektron alabilir. B) Şekli küreseldir. C) Sayısı 5'tir. D) 2p orbitalidir.

Soru 8
ı- H20 II- NaOH III- H2C03 bileşiklerinden hangilerinin 1 molünde bulunan H elementinin mol sayısı aynıdır? A) Yalnız II C) ı ve III B) ive II D) II ve III

Soru 9
Günümüzdeki periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kimyasal özellikleri benzer elementler aynı gruptadır. B) Fiziksel özellikleri benzer elementler aynı gruptadır. C) Dimitri Mendeleev tarafından hazırlanmıştır. D) Artan kütle numaralarına göre düzenlenmiştir.

Soru 10
Elektron dizilimi; şeklinde olan X elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Halojendir. B) 3. periyottadır. C) A grubundadır. D) Geçiş metalidir.

Soru 11
Bazı element atomlarının 1. iyonlaşma enerjilerinin atom numaraları ile değişimi grafikte verilmiştir: Be 34567 Atom numarası (Z) Grafiğe göre, Be'un iyonlaşma enerjisinin B atomundan fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Be'un atom numarasının B'dan küÇük olması B) B'un son orbitalinin yarı dolu olması C) B'un elektron ilgisinin büyük olması D) Be'un küresel simetrik olması

Soru 12
Aşağıdaki hangi maddenin atomlarının kovalent yarıçapı hesaplanabilir? (IH, 2He, 9F, 11Na) C) NaH D) NaF

Soru 13
Aşağıda bazı elementler ve periyodik sistemde yer aldıkları bloklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? B) C) D) Element 14 Sİ 21 S c 18Ar 29 C Blok d s p

Soru 14
İtriyum elementinin elektron dizilimi; şeklindedir. Buna göre, itriyumun değerlik elektron sayısı kaçtır?

Soru 15
II- .öı: IIILewis yapısı verilen yukarıdaki kimyasal türlerden hangileri doğada atom hâlinde bulunur? A) Yalnız I C) ıveıı B) Yalnız III D) II ve III

Soru 16
16. Bir miktar Mg metalinin, yeterince HCI ile tepkimesinden denklemdeki ürünler elde ediliyor. Mgcı Buna göre, tepkime tamamlanıncaya kadar oluşan H2 gazının mol sayısı-zaman grafiği aşağıdakilerin hangisindeki gibidir? Mo sayısı Zaman C) Mol sayısı Zaman B) Mol sayısı Zaman D) Mol sayısı Zaman

Soru 17
Bir öğrenci kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimleri şemadaki gibi sınıflandırıyor. Güçlü etkileşimler İyonik Kovalent Hidrojen Metalik bağ bağ bağı bağ Öğrencinin yaptığı bu sınıflandırmanın doğru olması için şemadan hangi etkileşim türü çıkarılmalıdır? A) Hidrojen bağı B) Kovalent bağ C) Metalik bağ D) İyonik bağ

Soru 18
Polar kovalent karakterli kimyasal bağ içeren bir molekülün elektron yoğunluğunu gösteren model aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

Soru 19
1A grubundaki bazı metaller ve erime sıcaklıkları tabloda verilmiştir: Metal Erime sıcaklığı (DC) Na Li 98 181 39 Tabloya göre, bu metallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ru atomları arasındaki çekim kuvveti en fazladır. B) Li atomları arasındaki çekim kuvveti en fazladır. C) Na'un atom numarası en büyüktür. D) Li'un atom numarası en büyüktür.

Soru 20
ı- Ne II- 1-12 III- HF Yukarıdaki kimyasal türlerin hangilerinde indüklenmiş dipol oluşur? (IH, 9F, IONe) A) Yalnız I C) ıveıı B) Yalnız III D) II ve III

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?