Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2013-2014 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Saça sürtülen tarağın kağıt parçalarını, yünlü kumaşa sürtülen ebonit çubuğun suyu çekmesi gibi olayların sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) Elektrik yükünün hareket ettiğine B) Maddeleri oluşturan atomların yer değiştirdiğine C) Elektriklenmenin maddelerin yapısını değiştirdiğine D) Maddede sadece pozitif elektrik yükünün bulunduğuna

Soru 2
M. Faraday'ın yaptığı deneylerde elektrik yük miktarı ile elektroliz sonucu elde edilen maddenin hangi niceliği arasında doğru orantı vardır? A) Elektrik iletkenliği B) Erime noktası C) İyon yükü D) Kütlesi

Soru 3
Frekansları arasındaki ilişki; Ol şeklinde olan elektromanyetik dalgaların, dalga boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 4
Bir Işının metal levhaya çarpmaşıyla elektronun levhadan fırlaması şekilde gösterilmektedir. ”¢ Elektron Işın Metal Buna göre, levhadan fırlayan elektron sayısını artırmak için metal yüzeye çarpan Işının hangi niceliği artırılmalıdır? A) Dalga boyu B) Frekansı C) şiddeti D) Dalga sayısı

Soru 5
Heisenberg belirsizlik ilkesini ifade eden formül aşağıdakilerden hangisidir? h ”¢ Av 4Ttm 2 C) Ezm c

Soru 6
2p orbitalinde bulunan bir elektron aşağıdaki kuantum sayılarından hangisine sahip olabilir? C) D) 1 1 2 2 +1 +2

Soru 7
Değerlik orbitalleri; ö oöo şeklinde olan bir atomun elektron diziliminde; I- Hund II- Pauli III- Aufbau kurallarından hangilerine uyulmam.!şM1? A) Yalnız I C) ıveıı B) Yalnız III D) II ve III

Soru 8
2 mol C02 bileşiğinde kaç tane C02 molekülü vardır? C) 6,02x 1023 D) 12,04 x 1023

Soru 9
Brom elementinin doğal izotopları ve 35Br olduğuna göre, periyodik tabloda kaç tane brom elementi vardır?

Soru 10
Atomundaki değerlik elektron sayısı 2 olan bir element için aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin ğgğjJğjr? A) Toprak alkali metaldir. B) 2A grubundadır. C) s blokundadır. D) 2. periyottadır.

Soru 11
7 , 8Y,9Z atomlarının oluşturdüğü anyonlar izoelektronik olduğuna göre, bu anyonların yarıçaplarının sıralanışı aşağldakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 12
12. Aynı periyotta bulunan ve ardışık atom numaralarına sahip olan X, Y, Z, T elementlerinin 1. iyonlaşma enerjileri sırasıyla tabloda verilmiştir. Element x 1. iyonlaşma enerjisi 1086 1314 1680 1400 (kJlmoI) Buna göre, hangi element atomunun elektron dizilimi küresel simetriktir?

Soru 13
Periyodik tablonun bir grubunda bulunan elementlerin bazı kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir. ”¢ Değerlik elektron sayısı l'dir. ”¢ Bazik oksit oluştururlar. ”¢ Halojenlerle iyonik bileşik oluştururlar. Bu özelliklere sahip olan grup aşağıdakilerden hangisidir? A)4A B) 7A C) 1A D)8A

Soru 14
Periyodik tablonun bir grubunda, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi artar? A) Atom yarıçapı B) Elektron ilgisi C) Ametalik özellik D) Değerlik elektron sayısı

Soru 15
Elektron dizilimi Is22s22p63s23p4 şeklinde olan elementin periyodik tablodaki yeri neresidir? A) 6. periyot, 4A grubu B) 6. periyot, 3A grubu C) 3. periyot, 4A grubu D) 3. periyot, 6A grubu

Soru 16
Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi hem bir molekül hem de radikaldir? A) He: D) H20

Soru 17
Aynı grupta bulunan bazı atomların yarıçapları tabloda verilmiştir. Atom Yarıçap (pm) cı 71 99 114 Buna göre, yarıçapı 145 pm olan Mg atomunun F, CI, Br ile oluşturduğu MgF2, MgC12 ve MgBr2 bileşiklerinin hangisin-ı m ır? deki iyonik bağ en-şag-a””ğ”” A) Yalnız MgF2 B) Yalnız MgC12 C) MgBr2 ve MgF2 D) MgC12 ve MgBr2

Soru 18
Katı hâldeki iyonik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış!!!? A) Serttirler. B) Suda çözünürler. C) Elektrik akımını iletirler. D) Erime sıcaklıkları yüksektir.

Soru 19
Aşağıdaki hangi molekülü oluşturan atomlar arasındaki kimyasal bağın kovalent karakteri en-fazladı.r? (IH, 6C, 7N, 80) A) NO C) CH4 B) H20 D) 02

Soru 20
Aşağıda verilen hangi moleküller arasında dipol-dipol bağı oluşur? (IH, ç, 80, 9F) C) CH4 F2 B) HF _ H20 D) H20-F2

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?