2014-2015 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2014-2015 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi M. Faraday'ın elektroliz deneylerinden elde ettiği sonuçlardan biri deg-A”” \"il ir? A) Elektrik, taneciklerden oluşur. B) Elektrik yükleri manyetik alanda sapar. C) Elektrik yükü miktarı arttıkça elde edilen maddenin kütlesi artar. D) Elektrik yükleri, maddenin yapısındaki tanecikler tarafından taşınır.

Soru 2
Elektrik yüklü katot ışınlarına ne ad verilir? A) Nötron C) Elektron B) Proton D) Atom

Soru 3
Aşağıdaki Işınlardan hangisi, elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi bölümünde yer alır? A) X Işınları B) Gama ışınları C) Radyo dalgaları D) Görünür bölge ışınları

Soru 4
N. Bohr'un hidrojen atomu modelinde elektron, en düşük enerji düzeyinde bulunma eğilimindedir. Bu enerji düzeyine ne ad verilir? A) Sürekli spektrum B) Çizgi spektrumu C) Uyarılmış hâl D) Temel hâl

Soru 5
Kuantum modeline göre elektronun, atomda bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgelere ne ad verilir? A) Yörünge C) Katman B) Orbital D) Kuantum

Soru 6
7N atomunun 2p orbitalindeki elektronların dağılımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A)ooo B)ooo com

Soru 7
2 mol NazS04 bileşiği kaç gramdır? (Na:23, S:32, 0:16) A)71 B)94 C) 142 D) 284

Soru 8
2%Hg ve 22âHg atomlarında aşağldakilerden hangisi farklıdır? A) Atom türü B) Proton sayısı C) Nötron sayısı D) Elektron sayısı

Soru 9
Brom elementinin doğal izotopları 35Br ve 53Br olduğuna göre, periyodik tabloda kaç tane brom elementi vardır?

Soru 10
Atomundaki değerlik elektron sayısı 2 olan ve birinci periyotta bulunmayan bir element için aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin ğeğj!ğj!? A) Toprak alkali metaldir. B) 2A grubundadır. C) s blokundadır. D) 2. periyottadır.

Soru 11
8Y, 9Z atomlarının oluşturdüğü anyonlar izoelektronik olduğuna göre, bu anyonların yarıçaplarının sıralanışı aşağldakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 12
12. Aynı periyotta bulunan ve ardışık atom numaralarına sahip olan X, Y, Z, T elementlerinin 1. iyonlaşma enerjileri sırasıyla tabloda verilmiştir. Element 1. iyonlaşma enerjisi 1086 1314 1680 1400 Buna göre, hangi element atomunun elektron dizilimi küresel simetriktir?

Soru 13
Periyodik tablonun bir grubunda bulunan elementlerin bazı kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir. ”¢ Değerlik elektron sayısı l'dir. ”¢ Bazik oksit oluştururlar. ”¢ Halojenlerle iyonik bileşik oluştururlar. Bu özelliklere sahip olan grup aşağıdakilerden hangisidir? A)4A B) 7A C) 1A D)8A

Soru 14
Periyodik tablonun bir grubunda, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi artar? A) Atom yarıçapı B) Elektron ilgisi C) Ametalik özellik D) Değerlik elektron sayısı

Soru 15
2 tepkime denkleminde 1 ve 2 ile gösterilen maddelerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Atom B) iyon C) iyon D) Radikal 2 Radikal Molekül Atom Molekül

Soru 16
Elektron yoğunluğu şekildeki gibi eşit dağılmış olan kimyasal türdeki bağ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Apolar kovalent karakterlidir. B) Polar kovalent karakterlidir. C) Farklı tür atomlar arasındadır. D) Aynı tür moleküller arasındadır.

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimlerden biri değildir? A) Kovalent bağ B) Hidrojen bağı C) Metalik bağ D) İyonik bağ

Soru 18
Aşağıdaki yapıların hangisinde kalıcı dipol oluşur? ””H A) ÖZÖ B):öı ””ğ: D)

Soru 19
IA grubundaki bazı metaller ve erime sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Metal Erime sıcaklığı (cc) Na Rb 98 181 39 Tabloya göre, bu metallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Rb atomları arasındaki çekim kuvveti en fazladın B) Li atomları arasındaki çekim kuvveti en fazladır. C) Na'un atom numarası en büyüktür. D) Li'un atom numarası en büyüktür.

Soru 20
Aşağıdaki moleküllerden hangisi H20 ile hidrojen bağı yapar? C) HCI B) CH4 D) Hl

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?