2015-2016 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2015-2016 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıdaki maddelerden hangisinin sudaki iyonlaşma denklemi yanlış verilmiştir? H + (suda) A) HCl(şüd8) ”” B) NaOH(şüth) + OH(üth) (suda) + (suda) 3(şuda) _ H ada) + NO D) HNO 3 (şuda)

Soru 2
Aşağıdaki özelliklerden hangisi asitlere aittir? A) Elde kayganlık hissi uyandırır. B) 250C'de çözeltilerinin PH değerleri 7'den küçüktür. C) Bulundukları maddelere acılık katarlar. D) Kırmızı tumosolu maviye çevirirler.

Soru 3
Aşağıdaki tepkimelerde su ile etkileşen türlerden hangisi asidik özellik gösterir? A) NH3+Br- +H30 B) Na2C03+H20zNaHC03+Na +0HC) NaCN HCN +Na +OH D) C6H50Na+H20z-C6H50H+Na++O+

Soru 4
HCI + NaOH ””.......+H20 tepkimesi sonucu oluşan tuzun formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) NaCl C) NaOCl D) Nal*

Soru 5
Oda koşullarında (250C) hazırlanan bazı çözeltilere ait PH değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu çözeltilerden en asidik olanı hangisidir? A) pHzı C) pHz7 B) pHz5 D) pHz10

Soru 6
Aşağıda bazı asitlere ait aynı şartlar altında sudaki iyonlaşma denklemleri verilmiştir. Buna göre hangisi zayıf asittir? A) H2şo 4 (suda) B) HCIO 4(suda) (suda) + CIOâ(suda) C) CH3COOH(şüĞ) cH3coq-şüd8) +

Soru 7
Oda koşullarında (250C) hazırlanan aşağıdaki PH değerlerindeki çözeltilerden hangisi turnusol kağıdının rengini maviye çevirir? A) pHzo C) pHz7 B) pHz5 D) pHz14

Soru 8
Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI asidi ile tepkimeye girmeye yatkın ğgğj!ğj!? A) Na B) ca C)AI D) Au

Soru 9
Aşağıda bazı asitlerin / bazların formülleri ve yaygın adlan verilmiştir. Buna göre hangisinin yaygın adı yanlış!!!? Formül A) HN03 B) HCI C) NaOH D) NH3 Yaygın adı Kezzap Asetik asit Sudkostik Amonyak

Soru 10
”¢ PVC gibi plastiklerin sentezinde ”¢ Evlerde temizlik maddesi (tuz ruhu) olarak ”¢ Çelik yüzeylerin temizlenmesinde Bazı kullanım alanları verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? A) NaOH C) HCI B) NH3 D) HCOOH

Soru 11
Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi heterojen bir karışımdır? A) Şekerli su B) Kolonya C) Maden suyu D) Ayran

Soru 12
Madde su Brom SIVISI Molekül polarllğl Polar Apolar Karbon tetraklorür Apolar Etanol Polar Yukarıda bazı maddelerin molekül polarllğl ve apolarllğl verilmiştir. Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir? A) Su - brom SIVISI B) Karbon tetraklorür - etanol C) Su - etanol D) Brom SIVISI - etanol

Soru 13
25 gram glikoz (C6H1206)'un 100 gram su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltide glikozun kütlece yüzde derişimi kaçtır? A) 10 B)20 C)25 D) 50

Soru 14
50 mL etanol (C2H50H)'ün yeterince su ile karıştırılarak elde edilen 200 mL etanol-su çözeltisindeki etanolün hacimce yüzdesi kaçtır? A) 10 B)20 C)25 D) 50

Soru 15
10 g tuz 15 tuz 20 tuz Kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki su ömeklerine üzerinde verilen maddeler eklenip, tamamen çözünüyor. Oluşan çözeltiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış!!!? A) III. çözelti, en derişik çözeltidir. B) II. çözelti, L'ye göre daha derişiktir. C) II. çözelti, III.'ye göre daha seyreltiktir. D) I. çözelti, III.ye göre daha derişiktir.

Soru 16
I. Kütlece %12'Iik şeker çözeltisi II. Kütlece %24'Iük şeker çözeltisi III. Kütlece %36'Iık şeker çözeltisi Aynı şartlarda hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltilerin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) ı II III B) ı » II III C) III D) II III » ı

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir? A) Damıtma C) Süzme B) Yüzdürme D) Süblimleştirme

Soru 18
Zeytinyağı saf su içerisinde çözünemeyen bir sıvıdır. Buna göre zeytinyağı- su kanşımını birbirinden ayırmak için kullanılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayırma hunisi B) Süzme C) Diyaliz D) Pıhtılaştırma

Soru 19
%10' lük şeker çözeltisinden aynı şartlarda 100 g ve 200 g kütleli iki ayrı örnek alınıyor. Bu çözeltiler için; I. Kaynama noktası II. Şeker molekülleri sayısı III. Donma noktası niceliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I C) ı veli B) Yalnız II D) II ve III

Soru 20
l. Emülsiyon a) Çamurlu su II. Süspansiyon b) Sis III. Aeresol c) Zeytinyağı- su Yukarıda bazı heterojen karışım türleri ve örnekleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? II -b II -a III -c III -b II -c II -b III -b III -a

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?