Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2015-2016 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
HNO 3(şuda) (suda) 3 (suda) Sudaki iyonlaşma denklemi yukarıdaki gibi olan HN03 'ün sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi A) 250C 'de PH değeri 7'den küçüktür. B) Tumusol kağıdını kırmızıya çevirir. C) Elde kayganlık hissi uyandırır. D) Elektrik akımını iletir.

Soru 2
Aşağıdaki tepkimelerde su ile etkileşen türlerden hangisi bazik özellik gösterir? C) NH4Br+H20””NH3+Br-+H30+ D) NaCN+H20””HCN+Na++ OHA) C02+H20 B) S02+ H20 HCOâ + H + HSOâ +

Soru 3
Bazı sulu çözeltilere ait PH değerleri aşağıdaki gibidir. 14 Buna göre bu çözeltilerden kaç tanesi baz çözeltisidir?

Soru 4
Aşağıda verilen maddelerden hangisi ile hazırlanan sulu çözeltideki OH' iyon sayısı iyon sayısından fazladır? A) NH3 C) H2S04 B) CH3COOH D) HC104

Soru 5
Asit + Baz ”” Na2S04 + 2H20 Yukarıda verilen tepkimede kullanılan asit ve baz aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) Asit H2S H 2 ş04 NaOH NaOH Baz NaOH NaOH H2S04 H2S

Soru 6
Yaygın adı potaskostik olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) KOH C) CaO B) NaOH D) CaC03

Soru 7
”¢ Halk arasında karınca asidi olarak bilinir. ”¢ Böcek öldürücü ilaç üretiminde kullanılır. Yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? C) HCI B) H2S04 D) HCOOH

Soru 8
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi sonucu gaz açığa çıkmaz? A) Ca + H2S04 B) Al + HCI C) Aü+ HCI D) Zn + HN03

Soru 9
ı. s02 II. S03 III. N02 Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarına sebep olur? (7N, 80, IS) A) Yalnız I C) II ve III B) ive II D) ı, II ve III

Soru 10
Aşağıda bazı tuzlara ait yaygın adlar verilmiştir. Buna göre hangi tuzun yaygın adı yanlış yazılmıştır? B) C) D) Tuz formülü Nacı Na2C03 CaS04 NH4Cl Yaygın adı tuzu Çamaşır sodası Sönmüş kireç Nişadır

Soru 11
Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi homojen bir karışımdır? A) Saf su C) Ayran B) Kolonya D) Duman

Soru 12
”¢ Süspansiyon Çamurlu su ”¢ Emülsiyon Zeytinyağı- su ”¢ Aeresol Sis ”¢ Kolloidal süspansiyon Süt Yukarıda verilen heterojen karışım türlerine ait örneklerden kaç tanesi doğrudur?

Soru 13
Aşağıda bazı maddelerin molekül polarlığl verilmiştir. Madde su Metil alkol Karbon tetra klorür Sıvı yağ Molekül Polarlığl Polar Polar Apolar Apolar Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir? A) Su - sıvı yağ B) Sıvı yağ - metil alkol C) Su- metil alkol D) Karbon tetraklomr - su

Soru 14
Aşağıdaki saf suların içerisinde verilen miktarlardaki şekerler tamamen çözünerek çözeltiler hazırlanıyor. I. 100 g su + 20 g şeker II. 100 g su + 25 g şeker III. 100 g su + 18 g şeker IV. 100 g su + 15 g şeker Buna göre elde edilen çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir? A) I B) II. C) III. D) ıv.

Soru 15
40 gram şekerin 160 gram saf su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir? A)20 B)40 C)60 D) 80

Soru 16
Saf su ile hazırlanan kütlece % 10 'lük 50 gram tuz çözeltisinde kaç gram çözünmüş tuz bulunur? A) ı C) 10 D) 20

Soru 17
20 ml etil alkol ve saf su kullanılarak 50 ml bir Çözelti hazırlanıyor. Buna göre elde edilen çözeltideki etil alkolün hacimce yüzdesi kaçtır? A) 10 B)20 C)25 D) 40

Soru 18
Kışın karayollarında buzlanmaya karşı yollara tuzlama çalışmaları yapılır. Bu çalışmada, yollara dökülen tuzun görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Suyun donma noktasını Yükseltmek B) Suyun donma noktasını düşürmek C) Yoldaki ısı kaybını önlemek D) Suyun kaynama noktasını düşürmek

Soru 19
Alkol - su gibi homojen SIVI- sıvı karışımları ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır? A) Ayrımsal damıtma B) Ayırma hunisi C) Flotasyon (yüzdürme) D) Dinlendirme (aktarma)

Soru 20
Ayırma hunisi ile ayrıştırılabilen bir karışımdaki bileşenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin birbirinden farklı olması gerekir? A) Mıknatıslanma özelliği B) Tanecik boyutu C) Özkütıe D) Bir katıya bağlanma eğilimi

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?