2016-2017 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2016-2017 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir? A) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. B) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. C) 250C'ta sulu çözeltilerinin PH değeri 7 'den büyüktür. D) Aktif metallerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkar.

Soru 2
Bazı maddelerin oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltileri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu çözeltilerden kaç tanesi asidik özellik gösterir?

Soru 3
Aşağıda bazı bazların aynı şartlar altındaki suda iyonlaşma denklemleri verilmiştir. Buna göre hangisi zayıf bazdır? A) Na0H(k) + H20(s) Na(suda) + OH (suda) (suda) (suda) C) ca(0H) +HO -ca2+ +20H 2(k) 2 (s) (suda) (suda) 3(g) 4(suda) (suda)

Soru 4
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisinin PH değeri 7'den küçüktür? A) KOH C) NaCl B) NaOH D) H2S04

Soru 5
ı. pH:3 II. pH:5 III. pHzıı Oda koşullarında (250C) hazırlanan yukarıda PH değeri verilen çözeltilerden hangileri, mavi tumusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III.

Soru 6
İçerisinde saf su bulunan kaplara X, Y ve Z maddeleri eklenip çözündüğünde bu maddelerin suda oluşturdukları iyonlar aşağıda verilmiştir. x ı ı z ı Buna göre X, Y ve Z maddelerinden hangileri bazik özellik gösterir? A) Yalnız X C) X ve Z B) Yalnız Y

Soru 7
Otomobil akülerinin içine konulan ve \"akü asidi\" olarak da bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir? B) Sülfürik asit A) Nitrik asit C) Asetik asit D) Fosforik asit

Soru 8
Aşağıdaki maddelerden hangisi NaOH ile etkileştiğinde H2 gazı açığa çıkar? A)Zn C)Mg D) Fe

Soru 9
Aşağıda verilen gazlardan hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz? A) S02 C) 02 B) S03 D) N02

Soru 10
Aşağıda bazı maddelerin formülleri ile halk arasında bilinen yaygın adları eşleştirilmiştir. Buna göre hangi maddenin yaygın adı yanlış yazılmıştır? B) C) D) Maddenin Formülü Nacı KOH HN03 H 2 ş04 Yaygın Adı Sofra tuzu Potas kostik Sirke asidi Zaç yağı

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? A) Sis C) Saf su B) Gazoz D) Hava

Soru 12
I. Homojen karışımlardır. II. iki veya daha çok maddeden oluşurlar. III. Belirli kaynama noktaları yoktur. Yukarıda çözeltilere ait verilen özelliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III. B) ive II. D) ı, II ve III.

Soru 13
Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir? A) Kan C) Tuzlu su B) Potasyum D) çorba

Soru 14
II. III. Madde su Sıvıyağ Etanol Polar/ApoIar polar Apolar polar Tabloda verilen maddelerden hangilerinin apolar özellik gösteren karbon tetraklorür içinde çözünmesi beklenir? A) Yalnız I C) ı ve II. B) Yalnız II D) II ve III.

Soru 15
Kütlece %10 yemek tuzu (NaCI) içeren 200 gram sulu çözeltide kaç gram su bulunur? A)20 B)80 C)90 D) 180

Soru 16
30 mL sirke ile 120 mL su karıştırılarak bir Çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki sirkenin hacimce yüzdesi kaçtır? A) 10 B) 15 C)20 D) 30

Soru 17
Aynı şartlar altında bulunan su içerisine şekillerde belirtilen miktarlarda tuz eklenerek tamamen çözünüyor. 5 g tuz 20 g tuz 10 g tuz Oluşan çözeltilerden hangilerinin kaynama sıcaklığı birbirine eşittir? C) II ve III. B) ı ve III. D) ı, II ve III.

Soru 18
Bir sıvının başka bir sıvı içinde Çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara - - - - denir. Verilen tanımda boş bırakılan yere (- - - -) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) emülsiyon C) koloit B) süspansiyon D) Çözelti

Soru 19
”¢ Süzme ”¢ Aktarma ”¢ Diyaliz ”¢ Ayrımsal damıtma Yukarıda verilenlerden kaç tanesi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan karışımları ayırma yöntemidir?

Soru 20
Çamurlu su, aşağıdaki karışım türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Süspansiyon B) Aerosol C) Çözelti D) Alaşım

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?