2018-2019 2. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2018-2019 2. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Allah'a iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ' A) İnsanın davranışlarını güzelleştirir. B) İnşanın anlam arayışına cevap varır. C) İnsanın kendisini üstün görmesini sağlar. D) Diğer inanç esaslarının temelini oluşturur.

Soru 2
\"...Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır...\" (Bakara suresi, 255. ayet ) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Evrende bir düzenin bulunduğu B) Yaratmanın her an devam ettiği C) Yaratılan her şeyin bir amacı olduğu D) Tüm varlığın sahibinin Allah olduğu

Soru 3
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah'ın güzel isimlerini ifade etmektedir? A) Esmâ-i hüsna B) Lafz-l cemal C) Üsve-i hasene D) Aşere-i mübeşşere

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın \"yaratan, yoktan var eden\" anlamına gelen İsmidir? A) Rahmân C) Fettâh B) Hâllk D) Gaffâr

Soru 5
Musavvir, Allah'ın şekil ve özellik veren anlamına gelen ismidir. Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde Musavvİr İsmine ulaşılmaktadır? A) \"Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabb'ine karşı şeni ne aldattı?\" (İnfitâr suresi, 6-8. ayetler) B) \"Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir...\" (Hûd suresi, 6. ayet) C) \"Allah, kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.\" (Ankebût suresi, 62. ayet) D) \"Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir fakat her şey O'na muhtaçtır.\" (İhlâs suresi, 1-2. ayetler)

Soru 6
Allah'ın Rezzâk ismi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Hayat veren ve dirilten B) Tüm yaratılmışlara merhamet eden C) Her şeyi her an gözetim altında tutan D) Kesintisiz biçimde çokça rızıklandıran

Soru 7
Subûtİ sıfatlar, Allah'ta sonsuz Ve mükemmel bir şekilde bulunan, diğer varlıklara da sınırlı oranda verilen sıfatlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi subüti sıfatlardan biridir? A) Bekâ B) ilim C) Vahdaniyet D) Kıyam bi- nefsihî

Soru 8
\"De ki: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlİdİr. \" (Zümer suresi, 53. ayet) Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi vurgulanmaktadır? A) Şükretmek B) Dua etmek C) Tövbe etmek D) Kur'an okumak

Soru 9
\"Halîlullah\" olarak anılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? A) HZ. İsa B) Hz. Yusuf C) Hz. Süleyman D) Hz. İbrahim

Soru 10
\"Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, 'Ey Rabb'imiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır' demişlerdi.\" Bu ayette bahsedilen gençler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirİlmİştİr? A) Ashab-l kiram B) Ashab-l kehf C) Ehl-i kitap D) Ehl-i beyt

Soru 11
\"Allah İmran kızı - - - misal vermiştir: O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabb'inin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.\" (Tahrîrİ suresi, 12. ayet) Bu ayette boş bırakılan yere aşağı. dakilerden hangisi getirilmelidir? A) Meryem'i C) Havva'yı B) Hatice'yi D) Asiye'yi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali için söylenemez? A) Hz. Peygamber'e ilk iman eden kişilerdendir. B) Hz. Peygamber'in kızı Hz. Fatıma ile evlenmiştir. C) Hicret sırasında Hz. Peygamber'in yol arkadaş olmuştur. D) Cesaret ve kahramanlığından dolayı Allah'ın aslanı denilmiştir.

Soru 13
İslam'ın gizli davet döneminde evini Müslümanların eğitimi için açan sahabe aşağıdakilerden hangişidir? A) Hz. Erkam bin Ebi'I-Erkam B) Hz. Abdullah bin Mesud C) Hz. Ebu Eyyub el-Ensari D) Hz. Muaz bin Cebel

Soru 14
”¢ Hz. Peygamber kendisinden bahsederken \"Mekke'de ondan daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içinde yaşayan birini görmemiştim.\" demiştir. ”¢ Birinci Akabe Biatı'na katılan Medineli Müslümanların talebi üzerina, öğretmen olarak Medine'ye gönderilmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir? A) Hz. Zeyd bin Sabit B) Hz. Usame bin Zeyd C) Hz. Muş'ab bin Umeyr D) Hz. Abdullah bin Reveha

Soru 15
Hz. Peygamber tarafından İslam'ı öğretmesi ve uygulaması için Yemen'e gönderilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz Osman bin Afvan B) Hz. Ömer bin Hattab C) Hz. Halid bin Velid D) Hz. Muaz bin Cebel

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) En çok hadis rivayet eden kişilerdendir. B) Abdullah ve Urve'nin annesidir. C) lim sahabelerden biridir. D) Hz. Ebü Bekir'in kızıdır.

Soru 17
İslam dinine göre evliliğin hukuki şartı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nikâh C) Nişan B) Düğün D) çeyiz

Soru 18
İslam sanat ve kültürü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Doğal dengeyi ve kültürü bozan eserlerden uzak durulur. B) Süslemelerde çoğunlukla somut şekil ve kavramlara yer verilir. C) Kullanılan malzemenin doğal ve sağlam olmasına dikkat edilir. D) Mimaride sadelik, sağlamlık, fonksiyonellik ve estetik ön planda tutulur.

Soru 19
Makâlât Islmli esar aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Şeyh Galip B) Pir Sultan Abdal C) Hoca Ahmet Yesevi D) Hacı Bektaşî Velî

Soru 20
”¢ Arapça'da \"altınla yapılan süsleme\" anlamına gelir. ”¢ Genelde Kur'an-ı Kerim ve el yazmaşı eserlerin kenar süslemelerinde ve levhaların süslenmesinde kullanılmıştır. Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Minyatür C) Tezhip B) Ebru D) Hat

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?