Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 3 2018-2019 3. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Soru 2
Çocukları olmayan bir hükümdar ve keşiş hazinedarının eşleri; şayet birinin oğlu, diğerinin de kızı olursa birbirleriyle evlendireceklerine söz verirler. Bir zaman sonra Sultanın oğlu olur, adını Ahmet Mirza koyarlar. Keşişin de kızı olur, adını İsa Gülü koyarlar. Ahmet Mirza da İsa Gülü de büyür. Mirza, bir av esnasında girdiği bir bahçede rüyasında âşık olduğu sözlüsünü görür.

Bu parçada sözü edilen halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
16. yüzyılda yaşamıştır. Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Asıl adı Mehmet'tir. "Erdem, bilgi" anlamına da gelen bir mahlası sonradan almıştır. İyi bir eğitim görmüş, Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır. Dili dönemine göre oldukça sadedir. Eserlerinden bazıları şöyledir: Divan, Leylâ ile Mecnun, Hadikatü's- Süeda, Enis'ül-Kalb"...

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melûl olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine aittir?

Soru 5
Asıl metin:Kar buz kamug erüşdi
Taglar suvı akışdı
Kökşin bulıt örişd
Kayguk bolup ügrişür

Günümüz Türkçesiyle:Kar, buz, hepsi eridi
Dağların suyu aktı
Mavi bulut belirdi
Kayık olup salınır

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6
Dediler: Hanım, bugün Bayındır Han'dan buyruk şöyledir ki oğlu kızı olmayana Tanrı Taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz demiştir, dediler. Dirse Han yerinden kalktı, der: Kalkarak yiğitlerim yerinizden doğrulun, bu garaip bana ya bendendir ya hatundandır, dedi. Dirse Han evine geldi. Çağırıp hatununa söyler, görelim ne söyler:
Beri gel başımın bahtı evimin tahtı
Evden çıkıp yürüyünce servi boylum

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

Soru 7
• Türk edebiyatının ilk mesnevisidir.
• "Mutluluk veren bilgi" anlamına gelir.
• Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

"Kutadgu Bilig" ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 8
Böyle bağlar
Yâr başı böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar

Bu parça aşağıdaki mâni türlerinden hangisine örnektir?

Soru 9
I. Ben en yaşlı çınar, sen en genç söğüt,
II. Sana vereceğim anca bir öğüt:
III. Kırıl da eğilme, yiğit ol yiğit;
IV. Böyledir Türklüğün töresi, balam!

Numaralanmış dizelerin hangilerinde sıfat tamlaması vardır?

Soru 10
 Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 11
"" Ben evleniyorum baba ( ) dedi ( ) Ali Rıza Bey şaşırdı. Fakat pek fazla telaş göstermedi. Ali Rıza Bey ( ) "" Öyle mi çocuğum ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 12
 Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat-fiildir?

Soru 13
Ülkemizdeki en verimli çay ekim alanlarının Trabzon Araklı'dan başlayıp Artvin'in Sarp köyüne kadar uzandığını söylemek hiç de yanlış olmaz.

Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi fiilimsi değildir?

Soru 15
Sözde nazir olmaz bana ger olsa âlem bir yana
ür-tumturâk ü hoş-edâ ne Hâfız'em ne Muhteşem
(Âlem bir yana ayrılsa söz sanatında benim benzerim olmaz. Ben ne Hâfız ne de Muhteşem'im. Benim tumturak dolu, hoş bir söyleyişim vardır.)

Bu beyit kasidenin hangi bölümünden alınmıştır?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biridir?

Soru 18
Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtar'e su
(Su, Hz. Muhammet'in yoluna uymuş ve bu hâli ile dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiş.)

Bu beyit aşağıdaki kaside türlerinin hangisinden alınmıştır?

Soru 19
Toplumsal konular işlenmeye başlanmıştır. Ülke sorunlarına, bunların üstesinden gelebilecek kahramanlara yer verilmiştir. Taşra yaşamı gerçekçi bir üslupla aktarılmıştır.  Teknik yönden başarılıdır. Yabancı sözcüklerden uzak durulmuş, konuşma dili yazı diline yaklaştırılmıştır. Bu dönem sanatçıları hikâyelerini Maupassant tekniğine göre yazmışlardır. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Refik Halit Karay önemli temsilcilerindendir.

Bu parçada Türk edebiyatının hangi dönem hikâyeciliğinden söz edilmiştir?

Soru 20
Kimi sayru oldı vü kaldı girü Kimisi varımadı key ilerü
Şunça kuşdan kim bu yola girdiler Bir otuz kuş kûh-ı Kâf'a irdiler
Her kim ol bu yola girdi serseri Olmadı Gülşehri anun rehberi
Bu beyitler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır?


Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?