Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 3 2019-2020 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Soru 2
Allah adın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel ana Her işi âsân ider Allah ana

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?

Soru 3
Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyle işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şadapıt beyleri, kuzeydeki Tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar"..."

Bu parça Türk dilinin aşağıdaki tarihsel dönemlerinin hangisine aittir?

Soru 4
I. Arap
II. Uygur
III. Latin
IV. Göktürk

Türklerin kullandığı bu alfabelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
Asıl metin: Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür
Günümüz Türkçesiyle:
Uludu erler kurtça
Bağırıp yırttılar yaka
Çığırdılar ıslıkla
Yaştan gözler örtülür

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerin hangisine aittir?

Soru 7
Şunça kuşdan kim bu yola girdiler Bir otuz kuş kûh-ı Kâf'a irdiler
Her kim ol bu yola girdi serseri Olmadı Gülşehri anuñ rehberi

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10
"Doktorlar, yaralının durumu hakkında hiçbir şey söylemedi." cümlesindeki "yaralı" sözcüğü "yaralı insan" tamlamasındaki "insanın" yerini tutmuştur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde benzer bir kullanım vardır?

Soru 11
• Falaka
• Bomba
• Primo Türk Çocuğu
• Pembe İncili Kaftan

Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, Abaza, Gürcülerle yaptıkları savaşlar anlatılır. 12 ve 13. yy.da oluşmaya başlamış, 15. yy.da yazıya geçirilmiştir. Olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri ise nazımla dile getirilmiştir. Arı bir dil kullanılmış ve olağanüstü olaylara yer verilmiştir.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13
Asıl metin:
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar

Günümüz Türkçesiyle:
Öfkelenip dışarı çıktım
Arslan gibi kükredim
Yiğitler başını doğradım
Şimdi beni kim tutabilir
Şimdi beni kim tutabilir

Asıl metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 14
• Basa aydım emdi bu Ay Toldı'nı Anıngdın yaruyur ıduk kut küni
• Basa aydım emdi kör Ögdülmişig Ukuş atı ol bu bedütür kişig

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 15
Bre ağalar bre beğler Ölmeden bir dem sürelim Gözümüze kara toprak Dolmadan bir dem sürelim

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

Soru 16
Dinî-tasavvufi halk edebiyatında Allah'ı övmek, ona yalvarmak için yazılır. Özel bir ezgiyle söylenir. Hecenin 7, 8 veya 11'li kalıbı kullanılır. Divan edebiyatındaki tevhid ve münacaatın karşılığı sayılır.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17
Kasidelerin fahriye bölümü, kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.
• Gazelin ilk beytine "matla", son beytine "makta", en güzel beytine "beytü'l gazel" denir.
• Nedim, şarkı nazım şeklinin en ünlü şairlerindendir.

Bu cümleler doğru"’yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 19
• Ergenekon
• Yaratılış
• Göç

Aşağıdakilerden hangisi verilen destanların herhangi biriyle eşleştirilemez?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?