2019-2020 2. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2019-2020 2. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
\"Allah, kendisinden başka hÇbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir... (Bakara suresi, 255. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Allah'ın varlığına ve birliğine B) Allah'ın ilminin sınırsız olduğuna C) Allah'ın yarattıklarına benzemediğine D) Allah'ın her şeyi belirli bir süreye kadar yarattığına

Soru 2
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde dünyanın bir imtihan yeri olduğu vurgulanmaktadır? A) \"O, rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. (l-i İmran suresi, 74. ayet) B) \"Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir.\" (Mâide suresi, 40. ayet) C) \"Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.\" (Mülk suresi, 2. ayet) D) \"Ey insanlarl Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O'dur.\" (Fatır suresi, 15. ayet)

Soru 3
\"Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın...' (Hûd suresi, 6. ayet) Bu ayette Allah'ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır? A) Musavvir C) Vâhid B) Rezzak D) semti

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zâti sıfatlarından biridir? A) Kıdem C) Basar B) Hayat D) ilim

Soru 5
\"Bu Kur'an, Rahman ve Rahîm olan Allah'ın katından gönderilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hâle getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. (Fussilet suresi, 24. ayetler) Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A) Kaynağının Allah olduğuna B) insanlar için rehber olduğuna C) Sade ve anlaşılabilir olduğuna D) Son gönderilen kitap olduğuna

Soru 6
Hz Peygamber'e ilk iman edenler arasındadır. Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskıları artınca Habeşistan'a hicret eden ikinci grupta yer almış ve hu grilba başkan olarak görevlendirilmiştir. Bu metin aşağıdaki sahabelerden hangisi ile ilgilidir? A) Cafer bin Ebi Talib B) Usame bin Zeyd C) Hz. Ebubekir D) Hz. Ömer

Soru 7
Hz. Peygamber'in Medine'ye Öğretmen olarak gönderdiği ve İslam'ın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Erkam bin Ebi'I-Erkam B) Abdü113h bin Revana C) Musab bin Umeyr D) Muaz bin Cebel

Soru 8
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Ali ile ilgilidir? A) Habeşistan'a hicret eden ilk kafilede yer almıştır. B) Medine Dönemi'nde Müslüman olmuştur. C) Hz. Peygamber'in torunlarındandır. D) İlk dört halifeden biridir.

Soru 9
Aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile uğraşan kişiye \"nakkaş\" ismi verilmektedir? A) Ebru C) Minyatür B) Tezhip D) Heykel

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir? A) Sultan Ahmet Camii B) Selimiye Camii C) Çifte Minareli Medrese D) Divriği Ulu Camii

Soru 11
İslam medeniyeti diğer kültürleri taklit eden bir medeniyet olmamış, kendine has yöntemler ortaya koymuştur. Hz. Peygamber'in rehberliğinde kendi mabedini, mimarisini, el sanatlarını, şehirleşmesini oluşturmuştur. örneğin Islam sanatının çeşitlerine bakıldığında daima tevhit bilinci içerisinde hareket edildiği, şirk ve küfrü çağrıştıracak en küçük unsurlardan dahi uzak durulduğu görülmüştür. Bu metinden İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine A) Allah'ın birliği esasına dayandığına B) Kendine özgü bir anlayış oluşturduğuna C) Hz Peygamber'in önderliğinde geliştiğine D) Somuttan çok soyutlaşmaya yöneldiğine

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mimari eserler arasında A) Mersiye C) Külliye B) Şadırvan D) Dergah

Soru 13
\"Atabet'ül Hakayık\" adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Kaşgarlı Mahmut B) Pir Sunan Abdaı C) Edip Ahmet Yükneki D) Hoca Ahmet Yesevi

Soru 14
\"Yeri ve göğü Allah yükseltti. Dengeyi O koydu. Sakın o dengeyi bozmayın.' (Rahman suresi, 7-8. ayetler) Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangişine A) Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. B) insan, diğer varlıklardan üstün yaratılmıştır. C) İnsanın doğaya karşı sorumlulukları vardır. D) Evrendeki her şey belirli bir düzene göre yaratılmıştır.

Soru 15
İslam sanatı ve zanaatında daima Salih amel niyeti ve gayreti öne çıkar. Bu sebeple sanatkâr, yaptığı her şeyi ahiret yatırımı olarak düşünür. Kendi eserinin var olduğu sürece amel defterinin açık kalmasını sağlayacak bir sadaka-i cariye olması arzusuyla en uygun olan tasarımı gerçekleştirmeye çalışır. Bu metinde İslam medeniyetinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A) Doğal olması B) Öznel olması C) Faydalı olması D) Sade olması

Soru 16
İslam kültür ve sanatının Öncelikle esas aldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevhit anlayışı B) Sadelik ve sağlamlık C) Süslemelerde soyutluk D) Doğallık ve fonksiyonellik

Soru 17
\"Biriniz elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu diksin.\" Bu hadis aşağıdaki konulardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Din ve ekonomi B) Din ve sanat C) Din ve aile D) Din ve çevre

Soru 18
İslam insanlann mal, mülk sahibi olup zengin olmasını ister fakat bunlann bir kişinin elinde toplanmasına karşıdır. Bu cümleyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? A) \"Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin___\" (Nisa suresi, 29. ayet) B) \"...O mallar, içinizden yalmz zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç hâline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir.. (Haşr suresi, 7. ayet) C) 'Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin...' (Bakara suresi, 168. ayet) D) \"Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi, 77. ayet)

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın sosyal adaleti sağlamak için emrettiği ibadetlerden biridir? A) Namaz C) Hac B) oruç D) Zekât

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi duanın kabulü için yapılması gerekenlerden biri değildir? A) Belirli zaman ve mekânlarda yapılmalıdır. B) Samimi ve içten olunmalıdır. C) Allah rızası gözetilmelidir. D) Sabırlı olunmalıdır.

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?