Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2019-2020 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Lavoisier, Proust ve Dalton yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda tarihe geçen üç temel kimya kanunu bulmuşlardır. Buna göre hangisi kimyanın üç temel kanunundan biri değildir? A) Kütlenin korunumu kanunu B) Sabit oranlar kanunu C) Katlı oranlar kanunu D) İdeal gaz kanunu

Soru 2
. Halk dilinde bataklık gazı olarak da bilinen metan gazındaki karbon ve hidrojenin kütlece birleşme oranı m karbon _ m hidrojen I Buna göre aşağıdaki kütle miktarlarından hangisi kullanılırsa artansız metan gazı oluşur? A) B) C) D) C kütlesi 3 gram 3 gram 9 gram 9 gram H kütlesi 2 gram 3 gram 3 gram 1 gram

Soru 3
Referans bir atoma göre göreceli olarak belirlenen atom kütlesine bağıl atom kütlesi denir. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi bağıl kütle hesaplamalarında kullanılan referans bir elementtir? A) Pt B) Hg C)Au D) c

Soru 4
0,5 mol N2 gazı kaç gramdır? (N: 14 g/mol) A) 14 B) 28 C)56 D) 84

Soru 5
3 mol N204 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 6 mol N atomu içerir. B) 12 tane O atomu içerir. C) 24 mol molekül içerir. D) 6,02 . 1023 tane molekül içerir.

Soru 6
Katı hâldeki karbon elementi oksijen gazı ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı oluşur. Bu ifadeye göre maddelerin fiziksel hâllerinin belirtilerek sembol ve formüller ile tepkime denkleminin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) C(g) + O(g) -4 CO(k) B) C(k) + 02(g) C02(g) C) C(k) + 03(g) C02(g) D) C(k) + 02(g) CO(g)

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir? A) N2 + 3H2 2NH3 B) 2H2 + 02 2H20 C) 4Fe + 302-4 2Fe203 D) CH4 + 202 C02 + 2H20

Soru 8
cao + H3P04 + H20 tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde bileşiklerin katsayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? B) 3, 2, 1,3 D) 1,3, 1,3

Soru 9
2H2 + 02 2H20 4 mol H2 ve 3 mol 02 ile başlatılan verilen tepkimede 4 mol H20 oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 mol H2 artar. B) 1 mol 02 artar. C) Sınırlayıcı madde 02'dir. D) Tepkime %80 verimle gerçekleşir.

Soru 10
Kireç ocaklarında kireç taşı (CaC03) yüksek sıcaklıklarda ısıtılır ve inşaat sektöründe çok kullanılan sönmemiş kirece (CaO) dönüştürülür. CaCO + C02 Verilen tepkimeye göre 200 gram kireç taşı %50 verimle kaç gram sönmemiş kirece dönüşür? (Cacq: 100 gımoı, cao: 56 g/mol) A) 14 B)28 C)56 D) 100

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi karışımlara ait bir özellik değildir? A) Belirli bir kimyasal formülle gösterilemez. B) Karışımdaki her bileşen yeni bir maddeye dönüşür. C) Bileşenlerine ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılır. D) En az iki farklı bileşenden oluşur.

Soru 12
Aşağıdaki maddelerden hangisi oda koşullarında su ile karıştırılırsa süspansiyon oluşur? A) Etil alkol C) Sıvı yağ B) Benzin D) Toprak

Soru 13
Çözünme olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İyonik bileşikler suda iyon -dipol etkileşimleri sayesinde çözünür. B) Kovalent bileşiklerin hepsi suda çözünürken iyonlarına ayrışır. C) Polar moleküller apolar moleküllerde iyi çözünür. D) Çözünme sonucu oluşan homojen karışım süspansiyondur.

Soru 14
Aşağıdaki işlemlerin hangisinde ilk duruma göre daha seyreltik bir çözelti elde edilir? A) Yarım bardak limonataya su ilave etmek B) Bir küp şeker atılmış çaya bir tane daha küp şeker ilave etmek C) Hazırlanan şerbetin suyundan bir miktar buharlaştırmak D) Tuzlu suya bir miktar daha tuz ilave edip çözmek

Soru 15
Çamaşır suları kütlece %5 oranında ağartıcı madde içeren sulu çözeltilerdir. Buna göre 300 gram çamaşır suyunda kaç gram ağartıcı madde bulunmaktadır? B) 10 C) 15 D) 20

Soru 16
Bir bölgenin çeşme suyundaki sodyum iyonları derişimi 6 ppm olarak belirlenmiştir. Bu bölgede yaşayan bir kişi günlük 3 L su içtiğinde kaç mg sodyum iyonu almış olur? B) 12 C) 18 D) 24

Soru 17
Kütlece yüzde derişimleri aşağıda verilen aynı koşullardaki şekerli su çözeltilerinden hangisinin donma noktası en düşüktür? %5 C) B) D) %20

Soru 18
Otomobillerdeki hava filtreleri, havayı toz zerrelerinden süzme yöntemi ile ayırır. Buna göre süzme yönteminde bileşenlerin hangi özelliğinin farklı olmasından yararlanılarak ayırma yapılmaktadır? A) Erime noktası C) Tane boyutu B) Çözünürlük D) Mıknatıslanma

Soru 19
. K, M harfleri ile gösterilen üç maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. ”¢ Karışıma mıknatıs tutulur. K maddesi karışımından ayrılır. ”¢ Kalan karışma su eklendğinde L maddesi suda çözünür, M çözünmez ”¢ Karışım süzülür. Böylece M maddesi ayrılış dur. ”¢ Son olarak L maddesinin sulu çözeltisi ısıtılır. Su buharlaşınca L maddesi kapta kalır. Buna göre karışımda bulunan üç madde aşağıdakilerden hangileri olabilir? A) B) C) D) Demir Nikel Kobalt Alüminyum Yemek Naftalin şeker Etil alkol Kum tuzu Etil alkol Şeker

Soru 20
Bazı çözeltiler, çözücü ve çözünenin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılarak bileşenlerine ayrılır. Bu yöntem, bir sıvının önce buharlaştırılıp ardından yoğuşturulması prensibine dayanır. Paragrafta anlatılan ayırma yöntemi hangisidir? A) Özütleme C) Damıtma B) Diyaliz D) Kristallendirme

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?